Skip to main content

Integraal zorgplan

Het zorgplan kind & gezin biedt inzicht in de behoeften van het kind en gezin, de hieraan gekoppelde doelen en de hiervoor geplande activiteiten.

Voor elk kind dat bij CityKids geplaatst is, wordt er een integraal zorgplan geschreven volgens de stappen en doelen van het Medische Kindzorg Systeem (MKS).

Zorgplan kind & gezin
In het zorgplan kind & gezin staat de (multidisciplinaire) zorg buiten het ziekenhuis voor het kind en gezin beschreven. Het zorgplan is gebaseerd op de behoeften van het kind en het gezin en sluit aan bij de vier kinderleefdomeinen medisch, ontwikkeling, sociaal en veiligheid. Deze vier kind-leefdomeinen zijn in kaart gebracht met de hulpbehoeftescan kind & gezin.

Doel
Het doel van het zorgplan is deze mee laten bewegen met de veranderende behoeften van het kind en gezin.

Zorgplan
Het zorgplan kind & gezin biedt inzicht in de behoeften van het kind en gezin, de hieraan gekoppelde doelen, de hiervoor geplande activiteiten en de zorgverleners die deze activiteiten uitvoeren.

Elk onderdeel van het zorgplan kan op elk gewenst moment worden geëvalueerd. Als uit een evaluatiemoment blijkt dat de zorg voor het kind en gezin moet worden bijgesteld (meer, minder of andersoortige zorg), dan past de eerste verantwoordelijk kinderverpleegkundige in samenwerking met het kind en gezin dit aan in het zorgplan. De kinderarts wordt hiervan op de hoogte gesteld en accordeert het aangepaste zorgplan.

Kwaliteitscirkel
Het zorgplan is onderdeel van een kwaliteitscirkel. Na uitvoering, evaluatie en mogelijke aanpassingen van het zorgplan, wordt de cyclus opnieuw gestart. Dit proces herhaalt zich continu, zolang het kind verpleegkundige zorg buiten het ziekenhuis nodig heeft. Zo blijft onze zorg naadloos aansluiten op de steeds veranderende behoeften van zowel het kind als het gezin.

Om ouders te ontlasten, verwelkomen wij behandelaars van het kind, zoals kinderfysiotherapeuten en pre-logopedisten, graag bij CityKids voor behandeling. Zo streven we naar een allesomvattende ondersteuning voor het welzijn van het kind en het gezin.

Multidisciplinaire aanpak
Het multidisciplinaire team van CityKids wordt gekenmerkt door het organiseren van multidisciplinaire overleggen (MDO's) waarin kinderverpleegkundigen, pedagogen en gedragswetenschappers samenkomen om de ontwikkeling van de kinderen in zorg te bespreken. Wanneer er ook zorg wordt verleend door een kinderfysiotherapeut en een pre-logopedist, worden zij eveneens uitgenodigd om deel te nemen aan het MDO. We hechten veel waarde aan de betrokkenheid van ouders en nodigen hen actief uit om als partners deel te nemen aan deze overleggen. Bovendien zijn we graag betrokken bij MDO's die buiten CityKids worden georganiseerd, zoals die in ziekenhuizen.

Ongeldige invoer