Skip to main content

Cliënttevredenheidsonderzoek

Hoe denkt u, als cliënt van CityKids, over ons en onze dienstverlening? Deze vraag stellen we u ieder jaar weer en we zijn blij dat u telkens weer wilt meewerken aan het onderzoek.

In 2021 hebben wij wederom uw mening gevraagd via een extern bureau. Het bureau heeft u benaderd via een specifieke link waar u de vragenlijst, anoniem, kon invullen. Ruim 50% van u heeft meegewerkt, wat een representatieve respons is en ons een goed beeld geeft over de mate waarin u tevreden bent over CityKids en onze werkwijze.

Doelstelling van het onderzoek:

  • Inzicht verkrijgen in de algemene mate van tevredenheid onder cliënten.
  • Vaststellen op welke punten cliënten meer en minder tevreden zijn.
  • Onderzoeken welke zaken voor cliënten belangrijk zijn.
  • Aanknopingspunten vinden voor verbetering.

Belangrijkste conclusies uit het onderzoek:

  1. De cliënten zijn erg tevreden, hetgeen duidelijk tot uitdrukking komt in een gemiddeld totaalcijfer van 8,4. Dit is een lichte stijging t.o.v. 2019: van 8,3 naar 8,4.
  2. Het merendeel van de cliënten geeft een eindoordeel: 9 of 8.

We zijn blij met deze positieve beoordeling. CityKids blijft werken aan een constante hoge kwaliteit van de zorg aan de kinderen, waarbij uw mening telt!

Hieronder leest u per onderwerp een samenvatting van de resultaten van het onderzoek:

Algemeen
Van alle kinderen is 90% volgens u op zijn/haar gemak bij CityKids. Zo'n 10% van de kinderen is soms wel en soms niet op hun gemak. Indirecte aanknopingspunten voor een hoge tevredenheid zijn er ook. Ruim 92% van u geeft aan CityKids bij anderen in zekere mate aan te raden, waarvan 40% dit zeer zeker zal doen.

Bij de opmerkingen die u heeft genoteerd treffen we veel lovende woorden aan over de betrokkenheid en dienstverlening van CityKids.

Communicatie
U vindt dat er snel en duidelijk gecommuniceerd wordt, veelal op dagelijkse basis waardoor het makkelijk is om al uw vragen te stellen en samen af te stemmen. Daarbij staan de medewerkers erg open voor die vragen en zijn altijd vriendelijk en bereid om mee te denken.

Een duidelijke verbetering ziet het bureau bij de “algemene informatie" via de website en nieuwsbrief. Dit was in vorig onderzoek het minst goed beoordeelde aspect overall en nu bent u hierover gemiddeld genomen “tevreden”.

Planning en organisatie 
Dit onderdeel wordt met een 8,2 ook beter beoordeeld dan in het vorige onderzoek (7,8). Over alle aspecten bent u gemiddeld “tevreden” of iets meer dan dat. Relatief het minst positief bent u over “het aantal verschillende zorgverleners waar uw kind mee te maken krijgt”. Een aantal van u vindt dat er de afgelopen tijd heel veel verloop is geweest.

Medewerkers
Voor onze medewerkers geeft u een gemiddeld rapportcijfer van 8,3. Dit is een fractie lager dan in het vorige onderzoek (8,5), echter nog altijd een erg hoge waardering.

De hoogste tevredenheid van alle aspecten in het gehele onderzoek die u kon beoordelen, gaat uit naar “de inzet en het enthousiasme van de medewerkers”.

Er wordt veel positieve terugkoppeling gegeven over de super lieve, vriendelijke, enthousiaste, zorgzame, professionele en kundige medewerkers.

Gebouw en faciliteiten
Voor u het minst belangrijke onderwerp, maar wordt wel goed beoordeeld. Gemiddelde rapportcijfer is een 8,1 en dat is een half punt hoger dan het vorige onderzoek toen een 7,6 gemiddeld werd gegeven.

Er zijn in de afgelopen twee jaar veel locaties bijgekomen en het zwaartepunt van de zorgproducten is verschoven. Het lijkt erop dat de gebouwen en faciliteiten nu nog beter aansluiten bij de zorgvraag.

Toch is er ook kritiek en we vinden binnen dit onderwerp ook het minst goed beoordeelde aspect uit het gehele onderzoek, namelijk “de locatie van de organisatie: bereikbaarheid en parkeergelegenheid”.

Zorg en persoonlijke verzorging
Dit is volgens u het meest belangrijke onderwerp en wordt gemiddeld goed beoordeeld met een 8,2. Het gemiddelde oordeel op elk van de vele aspecten ligt tussen “tevreden” en “zeer tevreden” in. Voor alle  geldt dat dit gelijk of iets verbeterd is vergeleken met het vorige onderzoek.

Het rapportcijfer ligt ook een fractie hoger dan in 2019, toen dit op 8,0 uitkwam.

Pedagogisch klimaat
Het pedagogisch klimaat krijgt binnen dit onderzoek het hoogste cijfer, gemiddeld een 8,4 en dat valt iets hoger uit dan in het vorige onderzoek (8,1).

De individuele aspecten worden gemiddeld vrij gelijkwaardig beoordeeld, en scoren allen op of net boven “tevreden”.

Mogelijke verbeterpunten
Bij elk onderwerp is expliciet gevraagd naar mogelijke verbeteringen.

Bij alle mogelijkheden voor open antwoorden zijn complimenten richting CityKids en haar medewerkers gegeven, de algemene tendens is een hoge mate van tevredenheid.

U is gevraagd de drie belangrijkste verbeterpunten op te schrijven en de punten die meermaals genoemd worden, die hebben we geclusterd en kunt u lezen in het rapport

Clienttevredenheid CityKids 2021

Tot slot
We zijn erg blij en dankbaar met deze goede beoordeling van u. We zullen naar u blijven luisteren en er altijd aan werken deze hoge kwaliteit te behouden en daar waar mogelijk te verbeteren.

Natuurlijk zijn er verbeterpunten die we zeker gaan bekijken. Een aantal verbeterpunten hebben we al opgepakt en daar wordt aan gewerkt. Een aantal zaken gaan we eerst onderzoeken en kijken wat we eraan kunnen doen. Nogmaals bedankt voor uw medewerking.

U heeft geen keuze gemaakt
U heeft uw naam niet ingevuld
U heeft uw e-maildres niet ingevuld
Ongeldige invoer
U heeft uw woonplaats niet ingevuld.
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer