Skip to main content

Integraal zorgplan

Het zorgplan kind & gezin biedt inzicht in de behoeften van het kind en gezin, de hieraan gekoppelde doelen en de hiervoor geplande activiteiten.

Voor elk kind dat bij CityKids geplaatst is, wordt er een integraal zorgplan geschreven volgens de stappen en doelen van het Medische Kindzorg Systeem (MKS).

Zorgplan kind & gezin
In het zorgplan kind & gezin staat de (multidisciplinaire) zorg buiten het ziekenhuis voor het kind en gezin beschreven. Het zorgplan is gebaseerd op de behoeften van het kind en het gezin en sluit aan bij de vier kinderleefdomeinen medisch, ontwikkeling, sociaal en veiligheid. Deze vier kind-leefdomeinen zijn in kaart gebracht met de hulpbehoeftescan kind & gezin.

Doel
Het doel van het zorgplan is deze mee laten bewegen met de veranderende behoeften van het kind en gezin.

Zorgplan
Het zorgplan kind & gezin biedt inzicht in de behoeften van het kind en gezin, de hieraan gekoppelde doelen, de hiervoor geplande activiteiten en de zorgverleners die deze activiteiten uitvoeren.

Elk onderdeel van het zorgplan kan op elk gewenst moment worden geëvalueerd. Als uit een evaluatiemoment blijkt dat de zorg voor het kind en gezin moet worden bijgesteld (meer, minder of andersoortige zorg), dan past de eerste verantwoordelijk kinderverpleegkundige in samenwerking met het kind en gezin dit aan in het zorgplan. De kinderarts wordt hiervan op de hoogte gesteld en accordeert het aangepaste zorgplan.

Kwaliteitscirkel
Het zorgplan is onderdeel van een kwaliteitscirkel. Na het uitvoeren, evalueren en eventueel bijstellen van het zorgplan, begint het proces opnieuw. Deze cyclus blijft doorgaan zolang het kind verpleegkundige zorg buiten het ziekenhuis nodig heeft. Op deze manier sluit de geleverde zorg steeds aan bij de behoeften van het kind en gezin.

Ter ontlasting van ouders zijn behandelaars van het kind, zoals de kinderfysiotherapeut en de pre-logopedist van harte welkom om het kind bij CityKids te behandelen. CityKids heeft een nauwe samenwerking met Logopedie- en Kinderfysiotherapie Rotterdam Centrum. Indien er bij CityKids logopedie en kinderfysiotherapie gewenst is, kijken wij graag samen met u naar de mogelijkheden.

Multidisciplinair karakter
Het multidciplinaire karakter van CityKids kenmerkt zich  door het organiseren van multidisciplinair overleggen (MDO’s) binnen CityKids waar kinderverpleegkundigen, (ortho)pedagogen, kinderfysiotherapeut en pre-logopedist aan deelnemen om de voortgang van de kinderen in zorg te bespreken. Ouders worden uitgenodigd om deel te nemen aan deze overleggen. Tevens sluiten wij graag aan bij MDO’s die buiten CityKids georganiseerd worden, bijvoorbeeld in het ziekenhuis.

Ongeldige invoer