Skip to main content

Behandeltraject

Zowel ouders als verwijzers kunnen kinderen aanmelden bij CityKids. Indien ouders hun kind aanmelden, zal CityKids hen begeleiden bij de indicatiestelling.

CityKids biedt behandeling en begeleiding in groepsverband aan. Daarnaast nemen de orthopedagogen indien gewenst intelligentieonderzoeken af. Ook indien diagnostiek gewenst is, kan CityKids ouders hierin begeleiden. CityKids start de hulp door samen met ouders in kaart te brengen welke informatie er al aanwezig is en waar de vragen liggen voor het kind, de ouders en het gehele gezin. Samen wordt afgesproken hoe de behandeling op CityKids vorm gaat krijgen.

Aanmelding
Zowel ouders als verwijzers kunnen kinderen aanmelden bij CityKids. Indien ouders hun kind aanmelden, zal CityKids hen begeleiden bij de indicatiestelling. Een indicatie voor behandeling groep of begeleiding is noodzakelijk voor plaatsing. Ouders worden bij aanmelding van harte uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de (ortho)pedagoog. Tijdens dit kennismakingsgesprek worden ouders van alle informatie voorzien en krijgen  een rondleiding op de locatie. Indien ouders naar aanleiding van deze kennismaking besluiten hun kind bij CityKids te willen plaatsen, krijgen zij het welkomstpakket( met alle praktische informatie) en wordt digitaal het intakeformulier toegestuurd en zal er een  afspraak voor het intakegesprek gemaakt worden.

Intakegesprek
Tijdens het intakegesprek wordt uitvoerig de tijd genomen om het kind, de ouders en het gezin en naaste omgeving beter te leren kennen. Ouders brengen het vooraf ingevulde intakeformulier mee, welke tijdens het intakegesprek besproken wordt. Indien het voor ouders niet mogelijk is het intakeformulier voorafgaand aan het gesprek in te vullen, zal de (ortho)pedagoog dit gezamenlijk met ouders invullen tijdens het intakegesprek. In het intakegesprek wordt tevens de startdatum van de behandeling met oudeIrs afgestemd.

Behandelplan
Tijdens het intakegesprek wordt duidelijk met de ouders afgesproken hoe zij de zorg en behandeling voor hun kind wensen. Aan de hand hiervan wordt het individueel behandelplan samengesteld. 

Evaluatie behandelplan
Na een behandelduur van zes maanden wordt het behandelplan geëvalueerd. De doelen uit het behandelplan worden beschreven, tevens wordt de wijze waarop er aan de doelen gewerkt is wat de uitkomsten hiervan zijn, verwerkt in het evaluatieverslag. Dit evaluatieverslag wordt door de orthopedagoog met ouders en met toestemming van de ouders met eventueel betrokken disciplines besproken. Tijdens deze bespreking wordt bepaald of de behandeling voortgezet wordt of dat het kind door de aangeleerde vaardigheden uit kan stromen naar een vorm van onderwijs. Wanneer de behandeling voortgezet wordt, wordt gekeken aan welke behandeldoelen het komende halfjaar verder gewerkt zal worden en worden mogelijk nieuwe behandeldoelen geformuleerd. Het behandelplan blijft elk half jaar geëvalueerd worden.

Uitstroom
CityKids biedt behandeling aan kinderen tot 12 jaar, indien de kinderen deze leeftijdgrens bereiken gaat CityKids samen met ouders op zoek naar een passende vervolgplek voor het kind. Bij de halfjaarlijkse evaluatie wordt bekeken of de behandelduur bij CityKids verlengd wordt of uitstroom naar een vorm van (speciaal) onderwijs mogelijk is. Wanneer kinderen de leeftijd naderen dat zij leerplichtig zijn, streeft CityKids naar de uitstroom richting (speciaal)onderwijs. CityKids begeleidt ouders bij de keuze voor een vervolgplek. Er wordt contact gezocht met het PPO-team (Passend Primair Onderwijs), dit is een samenwerkingsverband voor passend onderwijs binnen Rotterdam. Vervolgens vindt er frequent overleg plaats met  ouders, CityKids en het PPO-team om mogelijkheden van een vervolgplaatsing te bespreken.

Indien uitstroom richting (speciaal)onderwijs niet mogelijk is, zal het behandeltraject binnen CityKids verder voortgezet worden.

U heeft geen keuze gemaakt
U heeft uw naam niet ingevuld
U heeft uw e-maildres niet ingevuld
Ongeldige invoer
U heeft uw woonplaats niet ingevuld.
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer