Skip to main content

Behandelplan

Binnen het behandelplan worden concrete en haalbare behandeldoelen opgesteld die gericht zijn op alle ontwikkelingsgebieden.

Observatieperiode
De behandeling bij CityKids vindt plaats in groepsverband. De eerste zes weken na de startdatum van het kind, is de observatieperiode. De observatieperiode duurt zes weken. Binnen deze observatieperiode neemt het kind volledig deel aan het dagprogramma, waarbij de orthopedagoog de vaardigheden van de verschillende ontwikkelingsgebieden en het gedrag observeert en in kaart brengt.

Behandelplan
Na de observatieperiode van zes weken wordt er een behandelplan opgesteld door de orthopedagoog. De orthopedagoog gaat hiervoor in gesprek met de betrokken disciplines om een integraal behandelplan op te kunnen stellen. In dit behandelplan worden de ontwikkelingsgebieden beschreven naar aanleiding van de observaties die uitgevoerd zijn. Dit behandelplan wordt besproken met ouders en, uiteraard alleen met toestemming van ouders, met eventueel betrokken disciplines, zoals een betrokken wijkteam begeleider of gezinsvoogd gedeeld.

Behandeldoelen, evaluatie en voortgang
Binnen het behandelplan worden concrete en haalbare behandeldoelen opgesteld, die gericht zijn op alle ontwikkelingsgebieden: sociaal- emotionele, persoonlijke, motorische, taal en cognitieve ontwikkeling. De behandeling is doelmatig en zowel binnen het individuele programma van het kind als binnen het groepsprogramma geïntegreerd. De behandeling vindt plaats in een daarvoor ingerichte ruimte welke aangepast is aan de behoeften van de kinderen, zoals een prikkelarme en stimulerende omgeving. Een behandeling bij CityKids duurt minimaal 6 maanden.

Uitstroommogelijkheden
Na een behandelduur van zes maanden wordt het behandelplan door de orthopedagoog met ouders en eventueel betrokken disciplines geëvalueerd. Tijdens deze evaluatie wordt bepaald of de behandeling voortgezet wordt of dat het kind door de aangeleerde vaardigheden uit kan stromen naar een vorm van onderwijs. Wanneer de behandeling voortgezet wordt, worden nieuwe behandeldoelen geformuleerd. Het behandelplan blijft elk half jaar geëvalueerd worden. Telkens wordt er tijdens de evaluatie met ouders overlegd over eventuele uitstroommogelijkheden naar (speciaal)onderwijs.

Ongeldige invoer