Skip to main content

Behandeling

Er wordt binnen de behandeling gestreefd naar een grote mate van levensvreugde en het vergroten van zelfvertrouwen, zelfredzaamheid en participatie binnen de maatschappij.

Bij CityKids wordt behandeling in groepsverband ingezet met als doel algehele activering. De kinderen worden middels de behandeling praktische, cognitieve en sociaal-emotionele vaardigheden aangeleerd. Hierbij worden de krachten en mogelijkheden van het kind als uitgangspunt genomen. Er wordt binnen de behandeling gestreefd naar een grote mate van levensvreugde en het vergroten van zelfvertrouwen, zelfredzaamheid en participatie binnen de maatschappij. Deze behandeling op jonge leeftijd, kinderen onder de 12 jaar, heeft als doel het voorkomen van een toenemende zorgvraag en het ontstaan van gedragsproblemen op latere leeftijd.

Multidisciplinair team
Bij CityKids wordt elk kind besproken in het multidisciplinair team. Afhankelijk van het behandelplan van het kind bestaat het multidisciplinair team uit de  zorgmanager, (ortho)pedagogen, een pre-logopedist, kinderfysiotherapeut, psycholoog en eventueel een kinderpsychiater. Samen met de ouders draagt CityKids zorg voor regelmatig overleg om de zorg en behandeling goed te kunnen integreren binnen de verschillende disciplines en af te stemmen op het individuele kind. Indien ouders betrokken zijn bij een wijkteam en bijvoorbeeld gezinsbegeleiding krijgen vanuit het wijkteam, wordt deze medewerker nauw betrokken bij de behandeling van CityKids zodat er sprake is van een eenduidige aanpak voor het kind. 

Orthopedagogen
De orthopedagogen binnen CityKids zijn verantwoordelijk voor het opstellen van het integrale behandelplan. Samen met de pedagogen op de groepen bewaken zij de kwaliteit van de behandeling. De (ortho)pedagogen spelen middels het gebruik van ontwikkelingsmateriaal in op de verschillende ontwikkelingsniveaus van de kinderen. Bij de behandeling wordt gebruik gemaakt van pictogrammen en gebaren. De (ortho)pedagogen van CityKids zijn in het bezit van het certificaat Nederlands met Gebaren (NmG).

Ervaringsgericht leren
Ervaringsgericht leren is een belangrijk uitgangspunt van CityKids. Kinderen krijgen de ruimte om te ontdekken hoe de wereld om hen heen er uit ziet en leren spelenderwijs vaardigheden aan. De rijke leeromgeving is overzichtelijk  ingericht. Doordat de kinderen uitdagende activiteiten en materialen wordt aangeboden ontwikkelen ze het nemen van initiatief en ondervinden plezier. De individuele benadering van de pedagoog geeft het kind (zelf)vertrouwen waardoor het kind zich bevestigd en begrepen voelt en steeds nieuwe uitdagingen aandurft.

Groepsactiviteiten
Gedurende een dag zijn er verschillende groepsactiviteiten opgenomen in het groepsprogramma, de kinderen zitten hierbij gezamenlijk met elkaar aan tafel. De verschillende ontwikkelingsgebieden sociaal-emotionele ontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling, motorische ontwikkeling, taalontwikkeling en cognitieve ontwikkeling, komen alle aan bod binnen de groepsactiviteiten van het dagprogramma. Gedurende de groepsmomenten wordt er ook spelenderwijs aan behandeldoelen gewerkt. Zo wordt er bijvoorbeeld gesproken en uitleg gegeven over een thema van een bepaalde knutselactiviteit, opdrachten gegeven voor het maken van hele harde muziek of juist hele zachte muziek, het kleien binnen een bepaald thema of het maken van een moeilijke puzzel waarbij de kinderen zich laten helpen door de andere kinderen. In het dagprogramma is tevens een bewegingsmoment opgenomen. Ook de kinderen die niet kunnen lopen, worden betrokken bij deze bewegingsactiviteiten op een voor hun plezierige manier.

Pictogrammen
Standaard onderdeel van onze behandeling is het gebruik van pictogrammen. Pictogrammen kunnen door kinderen die moeilijk communiceren via verbale taal, gebruikt worden om aan te wijzen wat ze willen hebben, keuzes te maken of om zich te uiten. Tevens is het gebruik van pictogrammen en visualisaties een middel voor het bieden van structuur, zodat wat later op de dag of de volgende dag gaat gebeuren beter voorspelbaar wordt.  Belangrijk bij de behandeling is de continuïteit van het gebruik van de pictogrammen. Wij adviseren ouders daarom ook een set pictogrammen voor thuis aan te schaffen.

Time-Timer
Tijdens de behandeling maken wij ook gebruik van een Time-Timer. Het verstrijken van de tijd is een abstract begrip, wat vaak lastig te begrijpen is voor kinderen. Het leren omgaan met tijd is voor velen de eerste stap naar zelfstandigheid. Het gebruik van de Time-Timer zorgt  voor structuur bij een activiteit, bijvoorbeeld 5 minuten zelfstandig spelen.

Pijnmeting
Bij CityKids wordt gebruik gemaakt van erkende meetinstrumenten voor pijn bij kinderen zoals beschreven in de Richtlijn Pijnmeting en Behandeling van pijn bij Kinderen. Het pijnprotocol wordt gevolgd waarbij als meetinstrument de VAS/comfortscore wordt gebruikt. Er is nauw contact met ouders en zij worden intensief betrokken bij dit proces. Er vindt structureel bijscholing plaats om de kennis up-to-date te houden. De (ortho)pedagogen en kinderverpleegkundigen van CityKids zijn in het bezit van het certificaat voor CPG voor kinderen met een ernstig verstandelijke beperking.

Bevorderen sociaal contact
Op diverse locaties heeft CityKids een speciale snoezelruimte, welke ingezet wordt bij de behandeling van de kinderen. Snoezelen is een ontspannende activiteit waarbij de ontwikkeling van het kind gestimuleerd wordt. Zintuiglijke waarnemingen worden binnen deze snoezelruimte verdiept. Deze zintuiglijke waarnemingen zijn van belang om een ontwikkeling door te kunnen maken bij de andere ontwikkelingsgebieden. Het sociale contact wordt bevorderd binnen de snoezelruimte. Het snoezelen is een vast terugkerende activiteit binnen het individuele en groepsprogramma van het kind.

Aanwezigheid kinderverpleegkundigen
CityKids heeft naast het ontwikkelcentrum ook een verpleegkundig kinderdagverblijf. Bij het verpleegkundig kinderdagverblijf zijn gedurende de openingstijden van CityKids te allen tijde kinderverpleegkundigen aanwezig op de groepen. Op de diverse locaties wordt nauw samen gewerkt tussen de (ortho)pedagogen en de kinderverpleegkundigen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een kind dat behandeling krijgt op het ontwikkelcentrum, ook verpleegkundige zorg nodig heeft voor bijvoorbeeld epilepsie. Hier biedt de aanwezige kinderverpleegkundige dan extra ondersteuning. Ook wanneer een kind bijvoorbeeld gevallen is, pijn heeft of koorts heeft zal de (ortho)pedagoog de kinderverpleegkundige vragen om mee te kijken en hierbij een adviserende rol te spelen. De ervaring leert dat de aanwezigheid van kinderverpleegkundigen bij CityKids ouders een geruststellend gevoel geeft.

Ongeldige invoer